Posted in April 2015

“WEJANGAN PINI SEPUH”

“WEJANGAN PINI SEPUH” *) Falsafah Jawa dari Ki Ronggo Warsito Rejeki iku ora iså ditiru…., Senajan pådå lakumu, Senajan pådå dodolanmu, Senajan pådå kerjåmu, Hasil sing ditåmpå bakal bedå2…., Iså bedå nèng akèhé båndhå, Iså ugå ånå nèng Råså lan Ayemé ati, Yåaa iku sing jenengé bahagia…. Kabèh iku såkå tresnané Gusti kang måhå kuwåså….., Såpå … Baca lebih lanjut